gVim

gVim 7.3

Kompleksowy i elastyczny edytor Vim